De moed schoonheid haar plaats te geven, verdient ondersteuning

Opgericht op 21 december 2014, heeft Muziekkamer Oegstgeest t/m 13 december 2020 bij elkaar 55 Zondagmatinees in De Paulus gerealiseerd. Deze vormden al gauw een internationale kamermuziekserie.

De inperkingen en lockdowns hebben eens te meer duidelijk gemaakt hoe actueel Johan Huizinga’s baanbrekend cultuurwetenschappelijke Homo Ludens, Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur uit 1938. Het is actueler dan ooit:

“Het bestaan van spel is aan geen trap van beschaving, aan geen wereldopvatting gebonden. Ieder denkend wezen kan die realiteit: spel, spelen, terstond als zelfstandig, eigen iets voor ogen brengen, ook al zou zijn taal er geen algemeen woordbegrip voor bezitten. Het spel is onloochenbaar. Men kan al het abstracte loochenen: recht, schoonheid, waarheid, goedheid, geest, God. Men kan den ernst loochenen. Het spel niet. Maar met het spel erkent men, of men wil of niet, de geest. Want het spel is, wat ook zijn wezen zij, niet stof. […] We spelen, en weten, dat wij spelen, dus wij zijn meer dan enkel redelijke wezens, want het spel is onredelijk.”

Onredelijk? Spel en scheppingsdrang zijn niet voor rede vatbaar, verbinden en bevrijden gelijktijdig over een weer daarentegen.

Katharine Dain en Sam Armstrong openen ook het seizoen 2021/22 van de internationale kamermuziekserie Zondagmatinees in De Paulus, op 15 augustus om 16.00 uur.

Muziekkamer Oegstgeest